Starověk lidstva


Starověkem se počítá, hned po pravěku, druhá etapa v dějinách lidstva. Starověk nastupuje po rozpadu prvotně pospolné společnosti, asi ve čtvrtém, až prvním tisíciletí před Kristem. Tehdy vznikají první státními útvary. Konec starověku se potom počítá samotným zánikem říše západořímské, což bylo čtyři sta sedmdesát šest let po Kristu. Poté následuje období tak zvaného temného středověku.
chrám komplexu

První vyspělé civilizace

Koncem čtvrtého tisíciletí před Kristem vyvrcholil vývoj neolitických a chalkolitických kultur. V této době vznikají dvě nejstarší civilizační centra. Jsou to:
·         Mezopotámie, která zabírala oblast mezi řekami Eufrat a Tigris
·         Egypt, jenž se rozkládal v údolí Nilu.
V tomto období starověku začali vznikat i města a společenství bylo rozvrstveno na tyto skupiny:
·         zemědělce
·         řemeslníky
·         obchodníky
·         úředníky
Se vznikem státu vznikají instituce, jako jsou:
·         řídicí instituce
·         donucovací instituce
·         kontrolní instituce
·         úřednický aparát
pompeje v itálii

Státní aparát

Vzniklý stát organizoval vše, co souviselo například s odvodňováním a zavodňováním. Také měl funkci politickou, vojenskou, hospodářsko-organizační i kulturní. V čele tohoto státu stál panovník. Ten potom, který určoval práva a povinnosti příslušníků jednotlivých sociálních vrstev. Určoval také hospodářská a právní pravidla.

Vznik písma

Se vzniklou hospodářskou činností vzniká také písmo a literatura.  Ke slovu se též dostává náboženství a dochází k rozvoji kultury, umění a vědy. V těchto dobách vznikají:
·         monumentální stavby paláců
·         pyramidy
Zemědělská a městská civilizace se i do oblastí předního východu, kdy dochází k rozvoji zemědělství v oblastech střední Sýrie a Středozemního moře.
 pyramidy egypt

Vznik přístavů a námořního obchodu

Lidé, kteří žijí na pobřeží, se živí převážně rybolovem a námořní dopravou. S pozvolným rozvojem námořní dopravy dochází také ke vzniku přístavů. Přístavy, které vznikly na pobřeží Perského zálivu, spojovaly Mezopotámii s indickým subkontinentem. Syrské a palestinské  pobřeží vydatně obchoduje:
·         s Malou Asií
·         s Řeckem
·         s ostrovy v Egejském moři
·         s Egyptem